Populismi liikkeenä ja retoriikkana/Populism as movements and rhetoric

Yhteiskunnan nopeat muutokset, monikulttuurisuuden haasteet, sosiaalinen epätasa-arvo ja erilaisten uhkakuvien leviäminen median kautta yleiseen tietoisuuteen ovat Suomessa, kuten muuallakin Euroopassa, synnyttäneet populistisia protestiliikkeitä ja vetoamista kulttuuriarvoihin joissa yleensä yhdistyvät antielitismi ja maahanmuuttovastaisuus kansallisesti ja paikallisesti perusteltuihin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin.

In Finland as elsewhere in Europe, rapid social change, multicultural challenges, social inequality, and the way different kinds of threat are disseminated by the media for public imagination, have given rise to populist protests and appeals to cultural values usually combining anti-elite and anti-immigrant nationalism with nationally and locally bounded demands of social justice.